اخبار

مرکز هماهنگی‌های فرهنگی و گردشگریACDدر زمینه‌های؛ «انتشار فصلنامه فرهنگي پژوهشي‌ آسيايي»، «تبيين نقش برجسته زنان در فرهنگ آسيايي»، «راه اندازی پایگاه اطلاعاتی اسناد فرهنگی آسیا» و «ایجاد کرسی و اتاق فرهنگی آسیایی» با «مرکز اسناد فرهنگی آسیا» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همکاری می‌نماید