جلسه با رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

جولای 25, 2021

Share

جلسه با رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

در تاريخ 94/11/25 جلسه مشتركي با جناب آقاي دكتر مسعود سلطاني فر معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در محل آن سازمان برگزار گرديد. هدف از اين ملاقات آشنا ساختن ايشان با سازمان گفتگوي همكاري آسيا (ACD) با تاكيد بر پروژه فرهنگي اين سازمان كه متولي آن جمهوري اسلامي ايران است، بود. بيان تاريخچه ACD و مراحل تاسيس “مركز هماهنگي هاي فرهنگي گفتگوي همكاري آسيا” و اشاره به وجود زمينه هاي بسيار مناسب براي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري فراهم است براي همكاري مشترك با كشورهاي عضو ACD، از جمله مواردي بود كه در جلسه مطرح گرديد.

در پايان اين جلسه، ضمن بررسي طرح هاي: 1- احياء فرهنگي جاده ابريشم 2- احياء هنرهاي در حال انقراض 3- تشكيل مركز مطالعات مردم شناسي ابراز اميدواري شد كه در آينده همكاريهاي نزديكي ميان مركز هماهنگيهاي فرهنگي و سازمان مذكور شكل بگيرد.

 

سایر نشست ها