رئیس جدید مرکز هماهنگیهای فرهنگی ACD

آوریل 20, 2022

Share

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email

در پی درگذشت تاسف بار دکتر محمدرضا زینلی، رئیس سابق CCCACD، دکتر قهرمان سلیمانی که رزومه ایشان در اینجا آمده است به عنوان رئیس جدید مرکز منصوب شدند.

Related News