رئیس جدید مرکز هماهنگیهای فرهنگی ACD

آوریل 20, 2022

Share

در پی انتصاب دکتر قهرمان سلیمانی، رئیس سابق CCCACD، به سمت رییس مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی در هند، جناب آقاي محمد جعفري ملك که رزومه ایشان در اینجا آمده است به عنوان رئیس جدید مرکز منصوب شدند.

Related News